NORMAS DE COBRANZA PERÍODO VOLUNTARIO DOS TRIBUTOS E PREZOS PÚBLICOS MUNICIPAIS SEGUNDO SEMESTRE 2023

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2023/08/07/2023_0000006471.htmlhttps://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2023/08/07/2023_0000006471.html