A Xunta de Goberno Local é un órgano colexiado de carácter municipal que está presidido pola alcaldesa.

A competencia básica da Xunta de Goberno Local é a prestación da asistencia á alcaldesa no exercicio das súas atribucións, e tamén se pode encargar doutras atribucións que a alcaldesa e o Pleno lle deleguen, ou aquelas que lle atribúa especificamente a Lei.

As sesións da Xunta de Goberno Local non son públicas, agás as que traten asuntos delegados polo Pleno.

En Bergondo, a Xunta de Goberno Local está formada polo seguintes membros:

Juan Antonio Fariña Pedreira
Primeiro Tenente de alcaldía

Patricia María Vázquez Figueroa
 Segunda Tenente de alcaldía

María del Pilar Barja Val
 Terceira Tenente de alcaldía

José Ramón Lorenzo Carou
Cuarto Tenente de alcaldía