A Xunta de Goberno Local é un órgano colexiado de carácter municipal que está presidido pola alcaldesa.

A competencia básica da Xunta de Goberno Local é a prestación da asistencia á alcaldesa no exercicio das súas atribucións, e tamén se pode encargar doutras atribucións que a alcaldesa e o Pleno lle deleguen, ou aquelas que lle atribúa especificamente a Lei.

As sesións da Xunta de Goberno Local non son públicas, agás as que traten asuntos delegados polo Pleno.

En Bergondo, a Xunta de Goberno Local está formada polo seguintes membros:

RTEmagicC_Patricia_web_1923.jpg

Patricia María Vázquez Figueroa
Primeira Tenente de alcaldía

juanfarina

Juan Antonio Fariña Pedreira
Segundo Tenente de alcaldía

José Ramón Lorenzo Carou
Terceiro Tenente de alcaldía

María Begoña Calviño Dorado
Cuarta Tenente de alcaldía