Impostos obrigatorios

Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre Actividades económicas (I.A.E.)

Ordenaza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles (I.B.I.)

Ordenanza fiscal reguladora do imposto de vehículos de tracción mecánica (I.V.T.M.)

Impostos potestativos

Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construccións, instalacións e obras  (I.C.I.O.)

Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (I.I.V.T.N.U.)

Taxas

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación de servizos especiais de expedición de licenza para a tenza de animais potencialmente perigosos, o seu rexistro e modificacións, así como por inscrición no censo de animais de compañía

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola realización de actuacións administrativas co motivo da apertura de establecementos

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola subministración de auga potable, pola acometida á rede xeral de abastecemento e á rede de saneamento, así como pola prestación do servizo de rede de saneamento e de depuración de augas residuais

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa mediante concesión de bens de uso ou servicio público

Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministración de interese xeral

Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo Servizo da Escola Infantil municipal do Concello de Bergondo

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por instalacións deportivas municipais

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación de servizos de emerxencia e outros análogos

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por servizos urbanísticos

Prezos públicos

Ordenanza municipal reguladora do prezo público pola prestación de actividades culturais, deportivas, educativas e de servizos sociais

Ordenanza reguladora do prezo público pola utilización dos servizos da Aula de Informática do Concello de Bergondo

Tarifas

Tarifas urbanas de taxis do concello de Bergondo