Funcións dos Corpos de Policía Local

As funcións que desempeñan os axentes de Policía Local do concello de Bergondo son, con carácter xeral as contids na Lei Orgánica 2/1986, de Forzas e Corpos de Seguridade, na Lei 7/1985, de Bases do Réxime Local, e na Lei Orgánica 1/1992, de Protección de Seguridade cidadá.

Sen embargo, a insuficiencia de medios materiais e humanos fan que teñan que priorizar entre as funcións que son da súa competencia. Neste concello as funcións máis frecuentemente desenvolvidas polo Corpo da Policía Local son as seguintes:

 Ordenar, sinalizar e dirixir o tráfico de acordo co establecido nas normas de circulación. Neste aspecto ten especial sgnificación a época do verán onde os accesos ás praias vense desbordados pola gran afluencia de persoas, o qeu fai imprescindible a presencia dos axentes da policíá local para dar fluidez ó tráfico.

 Vixiancia dos lugares públicos e mantemento da orde en grandes concentracións humanas cando sexa requirido para elo. De novo temos que salientar a peculiaridade da tempada de verán onde as praias do noso concello se convirten en grandes aglomeracións de persoas que fan necesaria a presencia permanente de efectivos do noso Corpo de Policía Local. Tamén dentro deste punto inluiríamos a vixiancia e o control que prestan nos diferentes eventos que organiza ou co-organiza o concello: a feira INCOART, o Festival Folk de Guísamo, etc.

 Instrucción de atestados por accidente de circulación dentro do casco urbano.

 Prestación de auxilio en caso de accidente.

 Seguridade en lugares públicos.

 Protección das autoridades das Corporacións Locais, vixiancia e custodia dos seus edificios e instalacións.

 E en xeral, calquera outra función en materia de seguridade pública que, de acordo coa lexislación vixente, lles sexa encomendada.

Obxectos perdidos

A Policía Local de Bergondo ofrece o servizo de custodia de obxectos perdidos.

Se precisas facer algunha consulta neste sentido, podes enviarnos un correo electrónico a través do formulario de figura nos datos de localización, especificando os seguintes datos:

 Nome e apelidos

 Teléfono ou correo electrónico de contacto

 Obxecto extraviado

 Hora aproximada de extravío

 Lugar onde foi extraviado (se é posible)