Dende o Concello de Bergondo queremos fomentar o asociacionismo municipal como forma de participación social. Por elo aprobouse polo decreto de Alcaldía 260/2010, de 21 de abril, o Rexistro Municipal de Asociacións (REMAV), instrumento a través do cal se recoñecen ás entidades inscritas, garantizándolles os dereitos regulados na lexislación vixente.

Entre as medidas do Concello para fomentar o asociacionismo veciñal podemos destacar:

 Información e asesoramento para formar unha asociación: procedementos para darse de alta no Rexistro Central da Xunta de Galicia (estatutos, acta fundacional, tasas, CIF, etc.), modificacións de datos, etc.

 Outorgamento de subvencións a través dos orzamentos municipais. Estas subvencións cumpren  cos principios de publicidade, libre concorrencia e igualdade para a realización de actividades que complementen ou suplan ás atribuidas á competencia municipal, ou que en xeral contribúan ó fomento dos intereses xerais ou sectoriais dos veciños do Municipio.


Documentos de interese