Asociacións de carácter xeral:

  • Obter un CIF: tramitar na delegación de Facenda (modelo 036). Haberá que levar un exemplar da Acta fundacional da entidade (orixinal).
  • Darse de alta no Rexistro Central de Asociacións da Xunta de Galicia (Delegación da Coruña da Consellería de Presidencia, Administracións públicas e xustiza).

Haberá que presentar, por duplicado:

 Solicitude dirixida ao rexistro competente.

 Ámbito autonómico: Rexistro Central de Asociacións. Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

 Ámbito provincial: Rexistro da delegación provincial dependente da Xefatura Territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

 Acta fundacional.

 Estatutos.

 Xustificante do pagamento da taxa correspondente (o impreso o facilitan no banco, e haberá que levar ao mesmo unha fotocopia do CIF). O importe para o ano 2013 é de 35.38€

 1 fotocopia do DNI dos membros da Xunta directiva e 2 do presidente.

  • Solicitar a exención do IVE (en Facenda). Este trámite non é obrigatorio.

Asociacións de carácter deportivo:

  • Obter un CIF: tramitar na delegación de Facenda (modelo 036). Haberá que levar un exemplar da Acta fundacional da entidade (orixinal).
  • Darse de alta no Rexistro Central de Asociacións da Xunta de Galicia (Delegación provincial da Consellería de Deporte).

Haberá que presentar, por triplicado:

 Acta de constitución.

 Acta de aprobación dos estatutos pola Asamblea Xeral.

 Relacion dos nomes, número de DNI e domicilio dos promotores ou directivos.

 Estatutos da asociación.

 Xustificante de pago das taxas.

  • Solicitar a exención do IVE (en Facenda). Este trámite non é obrigatorio.

Unha vez creada a asociación, rexistrada a súa acta fundacional e os seus estatutos a asociación deberá levar ó día o Libro de actas, o Libro de socios e os Libros de contabilidade, segundo ven recollido na Lei Orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora do dereito de asociación. Estes libros recollen os datos fundamentais da vida da asociación e son o referente legal ante terceiros e ante os propios socios dos acordos, composición, orixen e destino dos recursos, por eso é tan importante mantelos ó día.

Os libros pódense comprar nas papelerías e xa veñen preparados para poder ser legalizados no rexistro. Sen embargo, tamén é posible levar estos libros dende o ordenador. Para elo deberemos legalizar follas soltas con numeración correlativa .