Altas por cambio de residencia

Este trámite deben realizalo tódalas persoas que veñan a vivir a Bergondo.

Como darse de alta?

Presencialmente, na oficinas do Departamento de Padrón de habitantes e Estatística, entregando cuberto o impreso de Alta. IMPORTANTE: actualmente, debido á situación sanitaria coa pandemia da COVID-19, é imprescindible solicitar CITA PREVIA para atención presencial.

Documentación para presentar xunto co impreso de Alta:

Documento que acredite a identidade: Para os que teñan nacionalidade española:
  • DNI de tódolos membros que o teñan (obrigatoriamente os maiores de 14 anos).
Para as demais nacionalidades:
  • Tarxeta de residente, pasaporte ou no seu defecto outro documento legal recoñecido polas autoridades españolas.
Para os menores de idade:
  • Libro de Familia
Cando non se dispoña da sinatura de ambos proxenitores, deberá aportarse unha declaración responsable do proxenitor que realiza a solicitude de inscrición. Pódese utilizar o modelo que figura nos enlaces de interese, á dereita da páxina. Nos supostos de separación ou divorcio: acreditar mediante copia de resolución xudicial a garda e custodia do menor.

Documento que acredite a ocupación da vivenda:

Se non figura ninguén empadroado nese domicilio e unha das persoas a empadroar é titular da propiedade ou contrato, acompañará, segundo o caso, un dos seguintes documentos:
  • Escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou unha factura actual mensual de electricidade ou auga ou teléfono a seu nome.
Cando os documentos anteriores figuren a nome doutra persoa que non sexa unha das que se vai a empadroar, acompañarase:
  • Un dos documentos anteriores e a fotocopia do DNI en vigor do titular da vivenda que tamén terá que asinar no impreso de alta, como proba de conformidade e autorización.
Se xa figura alguén empadroado nese domicilio, terá que constar no impreso de alta do solicitante a sinatura dunha das persoas maiores de idade xa empadroadas, como proba de conformidade e autorización, acompañando copia do DNI en vigor do autorizante.
  • Tempo de tramitación: inmediato
  • Información pagamento: gratuíto

Altas por cambio de domicilio

A forma, trámites e documentación a adxuntar é a mesma que para as Altas por cambio de residencia.
  • Tempo de tramitación: inmediato.
Información pagamento

Altas por cambio de datos persoais

Realizarase presencialmente cando o interesado detecte algún erro na súa inscrición padronal, excluíndo o domicilio, (parágrafo anterior), provisto do seu DNI e co documento orixinal ou fotocopia que acredite o dato a modificar.
  • Tempo de tramitación: inmediato
  • Información pagamento: gratuíto