En que consiste?

Primeiramente consideramos  importante saber que é o reforzo educativo.

O reforzo educativo é unha medida de apoio ao alumnado que se ofrece de forma esporádica e con carácter puntual cunha finalidade preventiva, de recuperación ou incluso de ampliación.

Non obstante, máis que reforzo educativo, o traballo céntrase en ensinar ao alumnado as técnicas, estratexias e métodos que faciliten o seu proceso de aprendizaxe así como conseguir certa autonomía e organización no seu estudo.

Para quen?

As actividades que se levan a cabo están dirixidas a todos os niveis de Educación Primaria, abarcando todas as materias do currículo e polo tanto, as competencias básicas da LOE.

Que son as competencias básicas?

Unha competencia é a capacidade de poñer en práctica de forma integrada coñecementos, habilidades e  actitudes para resolver problemas e situacións. Ademais, adquire a dimensión de básica, xa que debe estar ao alcance de todo o alumnado da escolaridade obrigatoria.

Estas son as competencias básicas:

 Competencia en comunicación lingüística.

 Competencia en razoamento matemático.

 Competencia dixital e tratamento da información.

 Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico e natural.

 Competencia social e cidadá.

 Competencia cultural e artística.

 Competencia para aprender de forma autónoma.

 Competencia para a autonomía e iniciativa persoal.

Avaliación inicial

Ao inicio de curso levarase a cabo unha avaliación inicial de determinados aspectos como son a lectura, a comprensión ou incluso o coñecemento sobre as técnicas de estudo que poda posuír o alumnado.

Aplicaremos ao alumnado probas de velocidade lectora así como de comprensión, alén de cuestionarios  específicos de técnicas de estudo adaptados a cada nivel.

Existe a posibilidade da elaboración dun diagnóstico psicopedagóxico por alumno/a se fose necesario.