O arquivo municipal de Bergondo está constituído polo conxunto organizado de documentos producidos e recibidos polo concello no exercicio das súas competencias.

O arquivo está en fase de inventariación dos seus fondos (aproximadamente o 70% está inventariado, e desta porcentaxe parte está catalogado).

Para este traballo tense como referencia as seguintes publicacións:

Archivos municipales: propuesta de cuadro de clasificación de fondos de ayuntamientos. Mesa de Trabajo sobre Organización de Archivos Municipales, Madrid, ANABAD [etc.], 1996.

Actas das XVIII Jornadas de Archivos Municipales de Madrid: “Pilares de la e-administración: Cuadro de Clasificación y Tesauro”. SS de los Reyes, 27-28 de mayo de 2010.


O fondo documental abrangue documentos dende o ano 1836, ano da súa constitución, ata a actualidade. No apartado de “documentación dixitalizada” iranse publicando documentos na medida que sexa posible.

Os Libros de actas do Pleno municipal están dixitalizados (datas extremas: 1836-2010), e poden consultarse online a través da web de Galiciana, arquivo dixital de Galicia


O arquivo municipal de Bergondo presta servizo tanto á xestión administrativa como á información, investigación e á cultura:

  Atención de consultas preferentemente por correo electrónico. Tamén de forma presencial ou por teléfono.

  Asesoramento sobre a utilización dos fondos documentais.

  Consulta e/ou reproducción de documentos orixinais na oficina do arquivo, sempre que as circunstancias e lexislación vixente na materia o permitan.

Documentación dixitalizada

Na medida que sexa posible, iranse incorporando novos documentos dixitalizados de interese para a historia deste municipio.

Documento

Data/s

Documentos relacionados

Acta de Constitución da primeira Corporación municipal.

7-08-1836

 Real Decreto de 23 de xullo de 1835

Contribución de Palla e Utensilios

1844

 Instrucción para a recadación do imposto de palla e utensilios, 1824)

Contribución de Culto e Clero

1844

 Lei sancionando a contribución de Culto e Clero, Gazeta de Madrid, 24/07/1840)

Construcción de 6 pavillóns escolares en diferentes parroquias

1932-1933

Libro rexistro de emigrantes e inmigrantes

1917-1933

Construcción dun lavadoiro en Rois

1951

Expte. sobre adquisición da propiedade da sepultura de Xoán Vicente Viqueira

1926 – 1930

“Expediente instruído para obtener local en el que instalar la Casa Ayuntamiento y el Juzgado municipal con la debida separación e independencia”

1902-1903

parte 1

parte 2

“Expediente instruído en este ayuntamiento para determinar con mojones la línea divisoria de todo el término municipal”

1889-1897

parte 1

 Real decreto sobre renovación de los hitos ó mojones que determinan los límites de los términos municipales.

parte 2

Expediente instruido a instancia de la Sociedad agraria “Defensa vecinal de Bergondo”, pidiendo que el Ayuntamiento se incaute de la Junquera y restablezca la antigua forma de aprovechamiento

1918

Expediente instruido para la adquisición de un campo en la parroquia de Santa María de Guísamo con destino a la celebración de ferias [o coñecido como Campo da Feira de Guísamo, lugar onde se celebra anualmente na actualidade o Festival Folk de Guísamo].

1918

Parcelario y certificación del Perito agrónomo Don Antonio Gómez Mallo, referentes a la finca de “PIEDRAS BLANCAS”, propuesta por Don Constantino Ares Mancera para campo de la Feria de Guísamo

1918

Expediente instruido para la aprobación de una Ordenanza para el régimen de limpieza de lavaderos y fuentes públicos en este término municipal

1933